Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα: Επαγγελματικοί Φορείς, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Διευθύνσεις Marketing και Επικοινωνίας Εμπορικών Επιχειρήσεων), Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, Διαφημιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Παραγωγής, Εταιρείες Οπτικοακουστικών Μέσων, Εταιρείες/Προμηθευτές Εκδηλώσεων, Venues, Event Planners, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Εθελοντικές Οργανώσεις, και Άλλοι Φορείς.
 2. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να αφορούν σε ενέργειες και εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 01/04/2022 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.
 3. Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα κριτήρια αξιολόγησης της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.
 4. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.
 5. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τους διοργανωτές, γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων, ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.
 6. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα.
 7. Η BOUSSIAS Cyprus, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.
 8. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.
 9. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.
 10. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συμμετοχών που έχουν υποβάλει. Στο σύνολό τους, τα βραβεία ανακοινώνονται στην Τελετή Απονομής, ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
 11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.
 12. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έμπειρους ανθρώπους και φυσικά ειδήμονες από τον ευρύτερο χώρο.

 

 1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

 

 1. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/event στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία όπου εργάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν ή είχαν τον ουσιώδη χρόνοκάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται με δύο βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι κριτές βαθμολογούν κάθε κριτήριο αξιολόγησης από το 0 μέχρι το 100 (άριστα).

 

 1. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται με δύο βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι κριτές βαθμολογούν κάθε κριτήριο αξιολόγησης από το 0 μέχρι το 100 (άριστα). 

 

 1. Η βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει αφού πρώτα υπολογιστεί ο βαθμός κάθε κριτή ως εξής:  (βαθμός σε κριτήριο Α Χ συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου) + (βαθμός σε κριτήριο Β Χ συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου) = βαθμός κριτή. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των κριτών των οποίων η βαθμολογία τελικά προσμετρήθηκε.

 

 1. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει η πλατφόρμα, ο μόνος πλην των Διοργανωτών που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα, είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, για σκοπούς επικύρωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας.

 

 1. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία (Gold, Silver, Bronze).

 

 1. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Επιπλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθμό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 90.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις

21/4/2023 

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.eventawards.cy, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας. 
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: irenee@boussias.cy Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλει η συμμετέχουσα εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Υποχρεωτικά ζητούμενα

1. Τίτλος υποψηφιότητας / ενέργειας 

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας / ενέργειας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο. 

 

Tip: Σας προτείνουμε να μην γράφετε μεγάλους τίτλους. Εάν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο και το κείμενο ανάλογα με την περιγραφή της κατηγορίας. 

 

2. Συμμετέχουσα Εταιρεία/Συμμετέχων 

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας/φυσικού προσώπου, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.  

 

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότεροι από ένας. 

 

 1. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας

Κατηγορίες 1-6

a.  Γενική περιγραφή Έργου/Event (Έως 200 λέξεις)

Μια μικρή περιγραφή της υποψηφιότητάς/εκδήλωσής σας με βασικά στοιχεία: που και πότε υλοποιήθηκε, ποιοι/πόσοι παρευρέθηκαν, ποιος ήταν ο στόχος.

 

b. Στρατηγική & Στόχοι, Δημιουργικότητα & Καινοτομία. – 40% βαρύτητα (Έως 500 λέξεις)

Σκοπός που εξυπηρετεί η ενέργεια/εκδήλωση, προϊοντικοί ή εταιρικοί στόχοι, σχέση με τους ευρύτερους στόχους στρατηγικής μάρκετινγκ, και πώς βοήθησε το activation στην υλοποίησή τους. Δημιουργική ιδέα και δημιουργική εκτέλεση, καθώς και η μεταφορά τους από τη σύλληψη στην υλοποίηση.

 

c. Σχεδιασμός – Εκτέλεση, Αποτελέσματα & ROI. – 60% βαρύτητα (Έως 600 λέξεις)

Έμφαση σε όλα τα επιμέρους συστατικά υλοποίησης μιας εκδήλωσης, και στα στοιχεία που το κοινό μπορούσε να δει, να αγγίξει, να ακούσει, να αισθανθεί και να αλληλεπιδράσει, συνεισφέροντας έτσι καθολικά στο τελικό αποτέλεσμα της live εμπειρίας. Παράθεση ποσοτικών/ποιοτικών στοιχείων αναφορικά με αύξηση ή επίτευξη στόχων πωλήσεων, ενεργοποίηση και δέσμευση του κοινού, επίτευξη KPIs, αποτελεσματικότητα ως προς το brand perception, δημοσιογραφική κάλυψη, προσέλκυση κοινού, social media reach.

 

Κατηγορία 7

 d. Γενική Περιγραφή Venue 

Προδιαγραφές χώρου, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί, έτη λειτουργίας. 

 

e. Εγκαταστάσεις, Επένδυση & Ανθρώπινο Δυναμικό – 50% βαρύτητα (Έως 500 λέξεις)

Σκοπός που εξυπηρετεί ο χώρος, ετήσιες επενδύσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του, εφαρμογή πολιτικής αειφορίας, προσβασιμότητα, πρόσβαση για ΑΜΕΑ, εγκαταστάσεις catering, επένδυση σε τεχνολογία. Αριθμός απασχολούμενων, οργάνωση και διοίκηση, επίπεδο κατάρτισης ομάδων εργασίας, ομάδες διαχείρισης έργων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας μιας εκδήλωσης.

 

f. Καινοτομία, Χρήση & Στατιστικά – 50% βαρύτητα (Έως 600 λέξεις)

• Παράθεση ποσοτικών/ποιοτικών στοιχείων αναφορικά με τη χρήση του χώρου, τον αριθμό των εκδηλώσεων που φιλοξενεί σε ετήσια βάση, ποσοστό επί των ετήσιων αντίστοιχων εκδηλώσεων που υλοποιούνται. • Να γίνει αναφορά σε δημιουργικές ή/και καινοτόμες χρήσεις του χώρου για την υλοποίηση εκδηλώσεων ή/και δημιουργία νέων πακέτων υπηρεσιών.

• Καθώς το κείμενο υποψηφιότητας είναι μείζονος σημασίας κατά την αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας, σας προτρέπουμε το κείμενό σας να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της συμμετοχής σας και να λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης της κατηγορίας.

 

 1. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία; 

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στο κείμενο της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.
 

 

 1. Media-Ready Synopsis (έως 200 λέξεις)

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στο κείμενο της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

Προαιρετικά ζητούμενα

6. Links (προαιρετικά) 

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας. 

 

7. Φωτογραφίες (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο) 

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία. 

 

8. Γραφήματα (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχείο .pdf, μέχρι 5MB το αρχείο) 

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία. 

 

9. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video) 

Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678).  

 

Για συμβουλές πώς να συντάξετε μια πετυχημένη υποψηφιότητα, συμβουλευτείτε το site των βραβείων  ή μιλήστε με τον υπεύθυνο συμμετοχών. 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Κόστος Υποψηφιότητας 

 Κόστος Υποψηφιότητας: €300 + 19% ΦΠΑ 

Από 3 υποψηφιότητες και πάνω: €250/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ 

Από 6 υποψηφιότητες και πάνω: €210/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ 

Από 10 υποψηφιότητεςκαι πάνω: €195/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ 

 

Σημείωση:  Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο δωρεάν προσκλήσεις για την τελετή απονομής των βραβείων. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων. 

CONTACT US